Tư vấn
HOTLINE
(08) 66860625

maunha.vn

Nhận Ngay Mã Giảm Giá Khi Đăng Ký Chương trình áp dụng đến hết ngày 30-11-2015

Phong cách Nhà Phố


Mẫu nhà: MNP-00068

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00132

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00123

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00346

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00458

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00366

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00580

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00508

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00745

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00772

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00079

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00066

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00747

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00376

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00367

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00567

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00474

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00743

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00068

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00004

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00593

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00747

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00755

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00306

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00534

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00498

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00788

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00849

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00682

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00605

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00848

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00787

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00398

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00773

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00581

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00586

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00664

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00071

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00026

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00241

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00638

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00861

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00536

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00518

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00473

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00695

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00640

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00021

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00703

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00701

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00458

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00556

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00401

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00468

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00088

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00775

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00846

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00742

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00155

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00453

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00539

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00774

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00727

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00827

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00685

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00837

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00267

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00738

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00302

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00553

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00487

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00569

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00754

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00044

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00017

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00222

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00419

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00289

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00548

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00553

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00580

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00690

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00695

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00607

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00195

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00424

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00761

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00531

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00539

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00520

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000

Phong cách Biệt Thự

Thông tin mẫu nhàNhận xét khách hàng


ANH HOÀNG - Thái Nguyên
Ở xa cũng có thể mua được mẫu phối cảnh ưng ý! Thật là tiện lợi
bùi tiến dũng - hcm
mẫu nhà phố đẹp rất hài lòng
dung - nam dinh
ko co thiet ke nao cho nha vua de kinh doanh vua de o a.nha tam 1 tang 1lung
Phùng Văn Hiệp - thủ đức - hcm
Rất thuận tiện cho khách hàng lựa chọn nhiều phương án phối cảnh, hình dung t
Lê Minh Vương - nha trang khánh hòa
dịch vụ rất tiện ích và thuận tiện cho những khách hàng ở xa có nhu cầu v

Phong cách Biệt Thự Phố

Biệt Thự Phố Bán Cổ Điển

_ Các phương án kiến trúc
_ Biệt Thự Phố Bán Cổ Điển
_ Giá 3,000,000 - 5,000,000

XEM CHI TIẾT

Biệt Thự Phố Hiện Đại

_ Các phương án kiến trúc
_ Biệt Thự Phố Hiện Đại
_ Giá 3,000,000 - 5,000,000

XEM CHI TIẾT

Biệt Thự Phố Cổ Điển

_ Các phương án kiến trúc
_ Biệt Thự Phố Cổ Điển
_ Giá 3,000,000 - 5,000,000

XEM CHI TIẾT


Vật LiệuMục Tiêu Của Mẫu NhàMAUNHA.VN được Bộ Công Thương xác nhận là website Thương Mại Điện Tử Việt Nam.
GPKD: 0309519249.
MAUNHA.VN là thành viên chính thức Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam.
GPKD: 0309519249.
Powered By MAU NHA Co.,Ltd
100 Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Q.11, TP.HCM
ĐT: (08) 62650625 GPKD: 0309519249
[E] tuvan@maunha.vn - [P]: (08) 6686 0625
MAUNHA.VN ĐỘC QUYỀN KHAI THÁC KINH DOANH CÁC MẪU NHÀ CÓ TRÊN WEBSITE
Nghiêm cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của MAUNHA.VN