Tư vấn
HOTLINE
(08) 66860625

maunha.vn

Nhận Ngay Mã Giảm Giá Khi Đăng Ký Chương trình áp dụng đến hết ngày 30-11-2015

Phong cách Nhà Phố


Mẫu nhà: MNP-00024

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00079

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00019

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00290

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00153

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00744

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00576

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00852

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00734

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00056

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00829

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00014

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00238

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00803

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00753

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00282

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00154

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00763

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00008

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00694

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00682

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00698

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00636

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00250

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00773

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00528

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00580

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00056

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00004

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00611

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00181

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00430

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00654

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00495

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00543

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00537

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00079

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00687

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00141

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00317

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00710

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00432

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00740

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00532

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00563

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00138

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00645

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00014

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00268

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00256

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00786

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00581

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00764

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00196

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00074

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00137

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00648

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00194

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00042

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00291

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00469

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00401

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00480

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00663

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00058

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00117

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00715

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00437

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00700

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00572

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00498

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00557

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00649

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00086

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00142

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00226

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00252

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00341

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00577

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00558

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00196

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 4

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00677

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00072

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00592

Mặt tiền: 5m~

Số tầng: 2,5

Gói TK cơ bản: 3,000.000


Mẫu nhà: MNP-00371

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00345

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00708

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 3,5

Gói TK cơ bản: 4,000.000


Mẫu nhà: MNP-00491

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00483

Mặt tiền: ~4m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000


Mẫu nhà: MNP-00484

Mặt tiền: 4m~5m

Số tầng: 4,5

Gói TK cơ bản: 5,000.000

Phong cách Biệt Thự

Thông tin mẫu nhàNhận xét khách hàng


ANH HOÀNG - Thái Nguyên
Ở xa cũng có thể mua được mẫu phối cảnh ưng ý! Thật là tiện lợi
bùi tiến dũng - hcm
mẫu nhà phố đẹp rất hài lòng
dung - nam dinh
ko co thiet ke nao cho nha vua de kinh doanh vua de o a.nha tam 1 tang 1lung
Phùng Văn Hiệp - thủ đức - hcm
Rất thuận tiện cho khách hàng lựa chọn nhiều phương án phối cảnh, hình dung t
Lê Minh Vương - nha trang khánh hòa
dịch vụ rất tiện ích và thuận tiện cho những khách hàng ở xa có nhu cầu v

Phong cách Biệt Thự Phố

Biệt Thự Phố Bán Cổ Điển

_ Các phương án kiến trúc
_ Biệt Thự Phố Bán Cổ Điển
_ Giá 3,000,000 - 5,000,000

XEM CHI TIẾT

Biệt Thự Phố Hiện Đại

_ Các phương án kiến trúc
_ Biệt Thự Phố Hiện Đại
_ Giá 3,000,000 - 5,000,000

XEM CHI TIẾT

Biệt Thự Phố Cổ Điển

_ Các phương án kiến trúc
_ Biệt Thự Phố Cổ Điển
_ Giá 3,000,000 - 5,000,000

XEM CHI TIẾT


Vật LiệuMục Tiêu Của Mẫu NhàMAUNHA.VN được Bộ Công Thương xác nhận là website Thương Mại Điện Tử Việt Nam.
GPKD: 0309519249.
MAUNHA.VN là thành viên chính thức Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam.
GPKD: 0309519249.
Powered By MAU NHA Co.,Ltd
100 Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Q.11, TP.HCM
ĐT: (08) 62650625 GPKD: 0309519249
[E] tuvan@maunha.vn - [P]: (08) 6686 0625
MAUNHA.VN ĐỘC QUYỀN KHAI THÁC KINH DOANH CÁC MẪU NHÀ CÓ TRÊN WEBSITE
Nghiêm cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của MAUNHA.VN